ایفای نقش مهم بازار سرمایه در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی


تهران – ایرنا – مدیرکل بورس تهران تقویت بورس را زمینه ساز ورود سرمایه های خرد مردمی به تولید دانست و گفت: بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در روند خصوصی سازی دولتی داشته باشد. شرکت های دارای مالکیت، که کارایی و رقابت پذیری را در بخش های مختلف به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85465693/%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار